Inventarisatie

Toelichting in het kort:

In de meeste gebouwen in Nederland die vóór 1994 zijn gebouwd komt asbest voor.
Soms is duidelijk waar in het gebouw dit asbest zit, b.v. omdat het op de tekeningen en / of bestek van het gebouw is vermeld. Dit is dan vaak te achterhalen tijdens het archiefonderzoek of controle van de aangeleverde tekeningen van het gebouw.
Een asbestinventarisatie houdt dan ook in dat de bekende gegevens verzameld worden. Hierna wordt vervolgens het hele gebouw afgezocht naar niet bekend asbesthoudend materiaal. Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.  Het inventarisatiebureau mag geen verbintenis hebben met b.v. een asbestverwijderingsbedrijf. Van de asbestverdachte materialen wordt door een geaccrediteerd laboratorium bepaald of het ook daadwerkelijk om asbest gaat.

GSAudits is een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf, en kan dus voor u een asbestinventarisatie maken waarmee een melding gedaan kan worden voor het slopen of verbouwen van een gebouw.

Wat kunt u verwachten bij een asbestinventarisatie:

  • Vormen van asbestinventarisatie
  • Deskresearch
  • Onderzoek op locatie
  • Monsteranalyse
  • Hechtgebonden
  • Niet hechtgebonden
  • Rapportage

Asbestinventarisatie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar direct waarneembaar asbestverdachte materialen, eventueel met gebruikmaking van licht destructief onderzoek (onderzoek waarbij de functie van de te onderzoeken delen niet wordt aangetast). Een onderzoek wordt als eerste uitgevoerd wanneer u een gebouw wilt gaan verbouwen of geheel of gedeeltelijk wilt slopen.

Wanneer er geen asbesthoudende materialen te verwachten zijn in verborgen ruimten, onder vloeren, in gevels e.d., kunt u met de rapportage een sloopmelding indienen.

De delen van het gebouw die niet onderzocht zijn, zullen als uitsluitingen in de rapportage vermeld worden. De niet onderzochte delen moeten in een later stadium alsnog onderzocht worden. In verband met een voorspoedige voortgang van een bouwproject is daarom van belang om een volledig overzicht te krijgen van een gebouw met zo min mogelijk uitsluitingen.
Uitsluitingen kunnen betrekking hebben op ruimten die niet toegankelijk zijn omdat:

  • er b.v. geen sleutel voorhanden is. Dit resulteert in een onvolledig rapportage. Voordat hiermee een melding ingediend kan worden bij de gemeente, moet de ruimte alsnog onderzocht worden, vaak tegen extra kosten. Met een dergelijke rapportage kunt u geen sloopmelding indienen.
  • er ruimten zijn die niet te bereiken zijn, b.v. een schoorsteen, rioolbuizen onder de vloer. Deze zijn vaak alleen te bereiken d.m.v. licht tot zwaar sloopwerk wat in een bewoonde situatie meestal niet wenselijk is. Dit resulteert in een rapportage met de verplichting voor aanvullend onderzoek. Met de rapportage kunt u een sloopmelding indienen, met de verplichting om de uitsluitingen in een later stadium alsnog op te lossen, vaak tegen extra kosten.

Aanvullend onderzoek:

Het betreft een onderzoek van de asbestverdachte locaties zoals vermeld in rapportage van een eerder onderzoek, met gebruikmaking van destructief onderzoek. Dit onderzoek wordt in een aantal gevallen uitgevoerd in samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

 Deskresearch:

Aan de opdrachtgever wordt gevraagd om tekeningen, bestek, historische gegevens van het gebouw. Onder historische gegevens wordt verstaan; bouwjaar, verbouwingen in het verleden, mogelijke asbestsaneringen in het verleden e.d.. Deze gegevens zijn nodig om het onderzoek in het gebouw zelf voor te bereiden. Op tekening of in het bestek is soms aangegeven welke materialen er gebruikt zijn voor b.v. riool- en hemelwaterafvoer, voor de dakbeplating of vochtkering langs kozijnen en boven de fundering. In grotere gebouwen is aan de hand van een tekening vaak te achterhalen hoe de brandcompartimenten zijn ingedeeld e.d. Uitvoeren van een deskresearch is een verplicht onderdeel van het asbestonderzoek.

Onderzoek op locatie:

Het asbestonderzoek op de locatie zal in de meeste gevallen beginnen met een kort gesprek met de opdrachtgever / bewoner. Meestal komt tijdens dit gesprek informatie naar voor die bruikbaar is tijdens het onderzoek. Tijdens het daadwerkelijke onderzoek, wordt er gezocht naar asbest verdacht materiaal in alle ruimten die binnen de opdracht vallen. Alle ruimten moeten dan ook toegankelijk zijn. Wanneer een ruimte niet te betreden is en dus niet onderzocht kan worden, b.v. omdat er geen sleutel van de deur is, of niet bereikbaar is, b.v. een schoorsteen, worden deze uitgesloten van het onderzoek. In een later stadium zullen deze ruimten dan alsnog onderzocht moeten worden. Van asbestverdachte materialen wordt de plaats waar het asbest wordt aangetroffen, de hoeveelheid materiaal en de manier van bevestigen genoteerd. Als afsluiting het onderzoek wordt van alle aangetroffen asbest verdachte materialen een monster genomen.
Van asbestverdachte materialen waarin het asbest niet homogeen verdeelt is, zoals bij stopverf, bitumen en coatings, moeten er meerdere monsters genomen worden.

Monsteranalyse:

Het is verplicht om in de rapportage een analyse van alle aangetroffen asbesthoudende materialen op te nemen. De analyse wordt gemaakt door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium. In de analyse moet vermeld zijn om welke soort asbest het gaat, het percentage asbest in het materiaal en of het asbest in een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing is gebruikt.

Hechtgebonden materiaal:

o.a. golfplaat en buizen, hierin is het asbest met een bindmiddel, in dit geval cement, verankerd in het materiaal. Er is in deze gevallen geen groot risico dat er asbestvezels vrijkomen. Dit kan enkel gebeuren wanneer het materiaal beschadigd wordt.

Niet hechtgebonden materiaal

o.a. koord in kachels, vloerzeil, sommige brandwerende beplating in CV ruimtes. Bij niet hechtgebonden materiaal is een materiaal gemaakt waarin het aanwezige asbest zonder of met weinig bindmiddel is verwerkt. Wanneer deze materialen niet zijn afgeschermd, b.v. met een vinyllaag bij vloerzeil, of voorzien van een laag verf bij brandwerende beplating, is de kans op vrijkomen van asbestvezels groot. Dergelijke materialen moeten dan ook zo snel mogelijk worden verwijderd.

Rapportage:

De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt in een rapportage. Met de rapportage kunt u een melding indienen voor verbouwing of sloop.

Bekijk voorbeeldrapportage